Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Catena Media emitterar nya icke säkerställda obligationer om 150 MEUR och refinansierar sina utestående säkerställda obligationer om 100 MEUR

Catena Media plc (“Catena Media” eller “Koncernen”) har framgångsrikt placerat seniora icke-säkerställda obligationer om 150 miljoner euro med förfall 2021 (de ”Nya Obligationerna”) inom en ram om 250 miljoner euro (det ”Nya Obligationslånet”). Räntan för de Nya Obligationerna är Euribor 3m + 5.50 procent med ett Euribor-golv satt till 0. Catena Media avser att notera de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Likviden från transaktionen kommer att användas till att refinansiera de befintliga obligationerna om 100 miljoner euro med ISIN SE0008964720 som förfaller i september 2019 (de ”Befintliga Obligationerna”) samt för den löpande verksamheten, inklusive förvärv.

Genom emissionen av det Nya Obligationslånet, säkerställer Koncernen flera finansiella fördelar jämfört med de Befintliga Obligationerna, inklusive bland annat:

  • Minskad räntemarginal, från 6.75% till 5.50%
  • Ökat rambelopp, från 100 miljoner euro till 250 miljoner euro
  • Frigörande av säkerhet, vilken säkerhet kan utnyttjas för andra finansieringskällor
  • Ökad tillstånd för ytterligare skuld, inklusive bankskuld, från cirka 3 miljoner euro till det högsta av 30 miljoner euro eller 75% av Koncernens EBITDA

”Vi är väldigt nöjda med det stora intresset som har visats från investerare att delta i transaktionen, både från våra befintliga obligationsinnehavare som rullar över till de Nya Obligationerna samt från nya investerare. De Nya Obligationerna ger oss en lägre finansieringskostnad såväl som ökad flexibilitet för ytterligare finansiering, vilket vi anser vara ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling. Med detta har vi förstärkt vår möjlighet att fortsätta på vår strategiska inriktning och vara en ledande aktör i den pågående konsolideringen inom affiliateområdet”, säger Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD.

Ytterligare information om inlösen av de Befintliga Obligationerna kommer att offentliggöras av Catena Media i ett separat pressmeddelande.

Carnegie och Danske Bank var Joint Bookrunners till Catena Media i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-mail: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-mail: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 klockan 15:30 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen hade 282 medarbetare vid slutet av 2017 i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.