Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

VD:s kommentar fjärde kvartalet 2018

Per HellbergKortsiktiga effekter, långsiktig strategi

Vi gör framsteg i omställningen från en renodlad förvärvsstrategi till ett ökat fokus på organisk tillväxt, och vi ser goda resultat med tydliga indikatorer på att vi är på rätt väg. En av våra största produkter, AskGamblers, fördubblade nästan sina försäljningssiffror under 2018. Expansionen av befintliga varumärken till nya marknader, såsom exempelvis Japan, ger positiva signaler, och etabler-
ingen av verksamheten i USA går enligt plan samtidigt som våra kostnader där har börjat att plana ut. Vi upplevde en kortsiktig nedgång i Storbritannien under kvartalet som påverkade vinsten negativt, men detta har nu rättats till och utvecklingen går nu i rätt riktning.

VI BROMSAR OCH GASAR I STORBRITANNIEN
Efter stora investeringar i marknadsföring under fotbolls-VM hade en av våra större operatörer ingen budget kvar i oktober för affiliatemarknadsföring i Storbritannien. Nu har de kommit tillbaka igen. En annan anledning till nedgången inom sportsbetting i Storbritannien under fjärde kvartalet var att två mindre operatörer lade ned verksamheten på grund av nya regler. Den trafik vi tidigare skickade till dem har vi nu börjat styra om till andra operatörer. Slutligen såg vi att kostnaden för PPC (”Pay per click”-marknadsföring) på Google under kvartalet överskred den maxgräns vi satt för att behålla våra marginaler på denna trafik. 
Vi valde därför att hålla tillbaka dessa investeringar, vilket påverkade försäljningen negativt.
För att bli mindre sårbara för liknande situationer i framtiden fortsätter vi arbetet med att sprida vår trafik över fler operatörer, vilket minskar vårt beroende av enskilda operatörer. När kostnaden för PPC stiger ökar den digitala marknadsföringens värde på lång sikt och därmed även värdet på Catena Medias trafik. Då vi förutser fortsatt höga PPC-kostnader för sportsbetting i Storbritannien framöver kommer vi att omfördela dessa invest-eringar till andra produkter som vi bedömer har högre lönsam-het. Sammanfattningsvis ser vi inte någon fortsatt negativ påverkan från händels-erna under fjärde kvartalet, då vi genomfört åtgärder för detta.

FORTSATT FOKUS PÅ ORGANISK TILLVÄXT
Under tredje kvartalet 2018 lade Catena Media ut en ny kurs och påbörjade processen att byta strategi från förvärvsintensiv tillväxt till organisk tillväxt. Kortfattat kan man säga att vi vill uppnå mer med redan befintliga produkter. De förvärv vi gjort måste bli bättre integrerade i vår affärsmodell, och vi genomför nu en omorganisering för att förbereda oss för nästa tillväxtfas. Denna process har nu tagit full fart.
Den organiska tillväxtstrategin har tre huvudsakliga komponenter: rationalisering av det egenutvecklade, etablerade varumärken, geografisk tillväxt och justering av bolagets kostnadsstruktur.
Vi ser redan positiva effekter av att ha färre, bättre och större varumärken istället för fler mindre. Internt kan vi allokera mer tid och resurser till varje varumärke, vilket ger positivt resultat. Ett utmärkt exempel på detta är AskGamblers, som nästan fördubblade sin försäljning under 2018”, säger Per. Geografisk tillväxt innebär att vi tar våra välkända och etablerade varumärken till nya marknader eller låter verksamheten växa mer där de redan är etablerade. Detta gäller alla produkter. Planeringen är i full gång, och under fjärde kvartalet kunde vi urskilja en mycket positiv trend, exempelvis bland nyligen lanserade kasinoprodukter i Japan.
Vi har även börjat arbeta med att bryta bolagets [negativa] kostnadskurva. Vi har nu möjlighet att kapitalisera på våra resurser, särskilt när det gäller våra många lyckade rekryteringar, och vi förutser ökad lönsamhet under 2019. Vi håller även på att bygga upp en ny vertikal struktur inom organisationen, med målet att förbättra avkastningen på investeringarna samtidigt som vi gör det lättare att skala upp och kopiera strukturen till nya vertikaler. 

FÄRRE MEN STÖRRE FÖRVÄRV
Vårt fokus på organisk tillväxt innebär dock inte att Catena Media kommer att avstå helt från förvärv.
Vi kommer att göra förvärv under 2019. De kommer dock att vara färre i antal och mer strategiskt betydande för bolagets framtid. Vi kommer att fokusera på de förvärv som medför tillväxt med tydliga synergier eller tillför organisationen någonting nytt, som nya teknologier eller kompetens.   

USA UTVECKLAS ENLIGT PLANERNA
Vi fick en flygande start i september 2018 efter avregleringen av sportsbetting i USA, och vi bibehåller både farten och vår dominerande ställning. Alla intäkter från sportsbetting kommer från New Jersey, den enda delstat som var reglerad under kvartalet. Som förutsetts var månadens nykundsrekrytering lägre jämfört med september, men våra totala intäkter var högre, då verksamheten varit igång under tre månader istället för en. Enligt operatörerna har vi fortsatt den största marknadsandelen, och marginalen ligger över genomsnittet i bolaget. Fjärde kvartalet blev exakt som planerat.
Vi ser ett ökat antal operatörer som gör sig redo för lansering, vilket bör leda till ökad efterfrågan på leads och säkerställa fortsatt högt pris. West Virginia är nu den andra delstaten som tillåter nätspel efter New Jersey, och Pennsylvania förväntas också komma igång under våren 2019. Dessutom ökar antalet delstater som vill reglera nätspel snabbare än förväntat. Diverse juridiska processer pågår dock för att reglera nätspel ytterligare på olika sätt. Baserat på vad vi känner till idag har vi emellertid inte sett någonting som förändrar vår syn på den tillväxtpotential som vi har i USA. Med andra ord – framtiden ser fortsatt ljus ut.