Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Valberedning

Årsstämman 2018 beslutade om formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.  Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i Bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken över Bolagets aktieägare/ägargrupper eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober året före nästa årsstämma sammankalla de Största Ägarna i Bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast 6 månader före nästa årsstämma.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om utseende av valberedning, ordförande på årsstämman, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Årets valberedning består av:

  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder AB (valberedningens ordförande)
  • Nicklas Paulson, Investment AB Öresund
  • Jake Hennemuth, Ruanne Cunniff & Goldfarb
  • Kathryn Moore Baker, styrelseordförande i Catena Media plc

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, arvodesfrågor, val av ordförande vid årsstämman och beslut om valberedning. 

Årsstämman i Catena Media plc äger rum torsdagen den 2 maj 2019 klockan 15:00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm Sverige.
De aktieägarna som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen genom e-post till nominationcommittee@catenamedia.com eller per brev till:

Catena Media plc
Att. Nomination Committee 
Quantum Place 
Triq ix-Xatt, Ta’ Xbiex 
Gzira GZR 1052 
MALTA

Förslag ska skriftligen lämnas i god tid före årsstämman, dock senast den 15 februari 2019, för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag.