Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

System för intern kontroll och riskhantering

Inledning

Syftet med den interna kontrollen är att uppnå en effektiv organisation som når mål som har satts upp av styrelsen. Detta innebär att med rimlig grad säkerställa att bolagets affärer görs korrekt och effektivt, att lagar och regler efterlevs samt att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Catena Media har valt att beskriva arbetet med intern kontroll i enlighet med det etablerade COSO-ramverket för intern kontroll: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, uppföljning samt information och kommunikation.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön inom koncernen är baserad på arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelsekommitteer och VD. Kontrollmiljö inkluderar också värderingar som styrelse och ledning kommunicerar och arbetar utifrån. Styrdokument inom koncernen är upprättade och utvärderas löpande av ledning, policydokument godkänns av styrelsen. Policys, rutinbeskrivningar och instruktioner distribueras och signeras av all personal genom Catena Media’s onlineverktyg för efterlevnad. Alla anställda har formellt signerat Uppförandekoden och Insider Policyn, anställda på vissa avdelningar måste också signera policydokument och rutinbeskrivningar relevanta för deras arbete.

catena-media-ar_2016_sv_triangel

Riskbedömning

Catena Media har utvecklat en process för riskbedömning där bolaget årligen gör en riskanalys och riskbedömning. Risker är identifierade och kategoriserade enligt följande:

  • Strategiska risker
  • Operationella risker
  • Finansiella risker
  • IR/Efterlevnads risker

Målet med riskanalysen är att identifiera de största riskerna som kan förhindra att bolaget når sina mål eller den strategiska riktningen, samt utvärdera dessa risker relaterat till sannolikheten att de uppkommer under kommande period såväl som påverkan på mål. 

Varje enskild risk har en riskägare i organisationen med mandat och ansvar att säkerställa att åtgärder och kontroller är på plats och implementerade. Riskägaren är också ansvarig för att bevaka, följa upp och rapportera vid förändringar till riskexponering. Ledningen rapporterar identifierade risker till revisionsutskottet. Genom revisionsutskottet utvärderar styrelsen koncernens riskhanteringssystem och relaterade förfaranden, inklusive riskbedömningar i en årlig risk rapport där topp-5 riskerna gås igenom i detalj. Detta för att säkerställa att väsentliga risker hanteras och att kontroller är implementerade för att motverka identifierade risker. Bolagets största operationella risk är relaterad till de snabba förändringar som sker i både inom spelindustrin och mer specifikt inom SEO (search engine optimisation) segmentet.

Kontrollaktiviteter

Catena Media har etablerat en risk hanterings process som inkluderar ett antal nyckelkontroller som utgör en minimum-nivå av kontroller som måste vara etablerade och fungera i processerna. Kontrollkraven utgör ett viktigt verktyg och instrument för styrelsen att leda och utvärdera information från ledning och ta ansvar relaterat till identifierade risker. Catena Media har placerat fokus på att kartlägga och utvärdera de största riskerna relaterat till finansiell rapportering för att säkerställa korrekt rapportering. Ett exempel är att immateriella tillgångar inkluderar periodvis nedskrivningsprövning för att bedöma avkastning och potentiell nedskrivning. Effektiviteten av kontrollerna testas regelbunded genom självutvärdering.

Information & Kommunikation

Intern information och extern kommunikation regleras genom kommunikations- och disclosures policy, samt insider policy. Intern kommunikation till och från styrelsen och VD till personal sker genom nyhetsbrev på veckobasis och genom interna kommunikationsverktyg som Slack och Jira. Formella policy och processbeskrivningar kommunicerats via Catena Media’s onlineverktyg för efterlevnad. Styrelsen får regelbundet finansiella rapporter på koncernens resultat, position och intjänandetrend. Inom bolaget hålls ledningsgruppsmöten där sedan information bryts ned till övriga organisationen.

Övervakning/Uppföljning

En självutvärdering av nyckel kontrollers effektivitet sker en gång per år och en riskrapport summerar utförda självutvärderingar och presenteras till styrelsen årligen, detta inkluderar både förebyggande och upptäckta kontroller samt lyfter fram avvikelser som måste adresseras. Styrelsen diskuterar koncernens kvartalsrapporter, finansiella rapporter och årsredovisningen innan dessa publiceras. Styrelsen erhåller månadsvis finansiella rapporter relaterade till bolagets position och finansiell ställning.

Uppföljande aktiviteter

  • Årlig granskning och godkännande av policier av styrelsen
  • Rapportering av riskanalys en gång om året till styrelsen
  • Årlig rapport över självutvärdering
  • Månatlig / fortlöpande uppföljning av finansiella rapporter

catena-media-ar_2016_sv_snurra

Internrevision

Catena Media har valt att inte etablera en formell revisionsfunktion inom bolaget, utan istället valt att fokuserat på att implementera en process för identifiering av risker, etablering av kontroller samt en självutvärdering av kontroller. Ramverket i sig, resultaten och utfallen granskas av ledning och styrelse. Ansvarig för varje område och funktion inom bolaget har ansvar att utföra självutvärderingen, revisionsutskottet ansvarar tillsammans med styrelsen för efterlevnad av etablerade principer för internkontroll. Revisionsutskottet har full frihet att anhålla om en extern granskning av delar av bolaget om detta bedöms som nödvändigt. För externa granskningar kan externa rådgivare kan bli anlitade att utföra granskningen, särskilt för erhålla ett andra utlåtande om nödvändigt. Bolaget har en funktion för regelefterlevnad inom det legala teamet som lierar med VD och styrelsens ordförande.

Rollfördelning inom Catena Media - internkontroll och riskhantering

RollAnsvarsområde
StyrelsenYtterst ansvarig för att granska risker och kontroller inom företagen i Catena Media-koncernen.
RevisionsutskottetRapporterar resultat från revisionsmöten med styrelsen samt initierar revisioner vid behov.
ErsättningsutskottetFörbereder styrelsens beslut i frågor avseende ersättningsprinciper, samt ersättning och
anställningsvillkor för VD, samt ersättning och anställningsvillkor för medlemmar i ledningsgruppen
samt VD:ar i dotterföretag. Utskottet har vidare till uppgift att förbereda förslag till
incitamentsprogram.
Utskottet för förvärv och sammangåendenGranska potentiella förvärv och lägga fram förslag för styrelsen.
LedningsgruppenOperativt ansvarig för att det finns kontroller på plats för att minska identifierade risker.  Säkerställa
att det finns policyer och processer på plats, samt säkerställa att medarbetarna har tillräckliga
kunskaper om intern kontroll.
CFOHar det operativa ansvaret för den finansiella rapporteringen, inklusive att säkerställa en tillräcklig
intern kontroll inom de finansiella rapporterna.
LandscheferAnsvariga för att implementera och följa upp policyer som är tillämpliga på deras respektive
marknader.
MedarbetareAnsvariga för de dagliga kontrollerna i enlighet med sina specifika roller samt för att granska kontrollerna efter behov.

catena-media-ar_2016_sv_risker