Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Incitamentsprogram

INCITAMENTSPROGRAM

Catena Media har två olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram, dels ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner som är riktat till vissa styrelseledamöter i Catena Media, dels incitamentsprogram bestående av personaloptioner som är riktade till vissa ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Catena Media-koncernen. Både teckningsoptionsprogrammet och personaloptionsprogrammen beskrivs närmare i nedanstående avsnitt.

Teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter i Catena Media

Catena Media har ingått teckningsoptionsavtal med styrelseledamöterna Kathryn Moore Baker (genom Lakeside AS), Anders Brandt (genom Idekapital AS), Mats Alders och Mathias Hermansson. Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att uppnå ökad intressegemenskap mellan ovannämnda styrelseledamöter och Catena Medias aktieägare samt att främja ett långsiktigt aktieägande.

Catena Media har, mot erläggande av en premie om 3 588 EUR, utfärdat en teckningsoption till Kathryn Moore Baker respektive Anders Brandt som berättigar till teckning av 91 275  aktier i Catena Media till en teckningskurs om 3,56 EUR per aktie. Rätten att utnyttja optionen för teckning av aktier gäller under en fyramånadersperiod efter utgången av en treårig intjänandeperiod som inleddes den 10 juni 2015.

Vidare har Catena Media, mot erläggande av en premie om 10 053 EUR, utfärdat en teckningsoption till Mats Alders som berättigar till teckning av 91 275 aktier i Catena Media till en teckningskurs om 4,08 EUR per aktie. Rätten att utnyttja optionen för teckning av aktier gäller under en fyramånadersperiod efter utgången av en treårig intjänandeperiod som inleddes den 30 september 2015.

Avslutningsvis har Catena Media, mot erläggande av en premie om 78 475 EUR, utfärdat en teckningsoption till Mathias Hermansson som berättigar till teckning av 91 275 aktier i Catena Media till en teckningskurs om 10,75 EUR per aktie. Rätten att utnyttja optionen för teckning av aktier gäller under en period som startar 27 månader och avslutas 30 månader efter den 16 januari 2017.

Personaloptionsprogram

Under åren 2015-2017 har Catena Media inrättat personaloptionsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda i Catena Media-koncernen. Syftet med personaloptionsprogrammen är att skapa en större intressegemenskap mellan deltagarna i programmen och Catena Medias aktieägare samt att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal. Personaloptionerna berättigar till teckning av aktier i Catena Media på de villkor som närmare beskrivs nedan. En förutsättning för att få utnyttja optionerna är att deltagaren är anställd eller anlitad av Catena Media-koncernen vid utnyttjandetidpunkten.

Personaloptionsprogram 2018

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt incitamentsprogram för nyckelpersoner i Catena Media-koncernen (”Programmet 2018”). Programmet 2018 omfattar två serier, dels aktieoptioner som tilldelas vederlagsfritt och dels teckningsoptioner som förvärvas till marknadsvärde. Både aktieoptionerna och teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om 3 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja aktieoptionerna och teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget. Programmet 2018 omfattar högst 32 deltagare och består av totalt högst 800.000 aktieoptioner och teckningsoptioner som berättigar till teckning av samma antal nya aktier, uppgående till högst cirka 1,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Teckningskursen för aktierna ska motsvara 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före tilldelning av aktieoptionerna och teckningsoptionerna. Det slutliga antalet aktieoptioner eller teckningsoptioner varje deltagare är berättigad att utnyttja är beroende av graden av uppfyllnad av vissa prestationsvillkor.

Personaloptionsprogram 2017

Extra bolagsstämman den 16 januari 2017 beslutade om att inrätta ett personaloptionsprogram som ersätter 2016 års personaloptionsprogram. Således kommer inga ytterligare optioner att tilldelas enligt 2016 års program. 2017 års program omfattar maximalt 1 000 000 optioner som kan tilldelas till maximalt 15 deltagare. Ingen deltagare kan tilldelas mer än 250 000 optioner. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i Catena Media efter en treårig intjäningsperiod från det datum som deltagarna ingick avtal avseende deltagande i programmet.

Det slutliga antalet optioner som respektive deltagare i 2017 års program ska ha rätt att utnyttja för teckning av aktier i Catena Media är även beroende av ett på förhand definierat prestationskrav som är kopplat till genomsnittlig årlig procentuell utveckling i vinst per aktie mätt under räkenskapsåren 2017–2019 jämfört med vinsten per aktie för räkenskapsåret 2016.

Per den 30 juni 2017 fanns totalt 422 368 utestående optioner under 2017 års program som vid fullt utnyttjande kommer att leda till att antalet aktier och röster i Catena Media ökar med 422 368 aktier och röster.

För ytterligare information om 2017 års optionsprogram – se kallelsen till Catena Medias extra bolagsstämma den 16 januari 2017.

Personaloptionsprogram 2016

Catena Medias årsstämma den 26 maj 2016 beslutade om att inrätta ett personaloptionsprogram omfattande maximalt 500 000 optioner. Totalt har 145 000 optioner tilldelats nyckelanställda i Catena Media-koncernen under 2016 års program. Optionerna som tilldelats enligt 2016 års program ger deltagarna rätt att teckna en aktie i Catena Media per option till en teckningskurs om 7,93 EUR per aktie. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i Catena Media efter en treårig intjäningsperiod från det datum som deltagarna ingick avtal avseende deltagande i programmet.

Totalt finns 145 000 utestående optioner under 2016 års program som vid fullt utnyttjande kommer att leda till att antalet aktier och röster i Catena Media ökar med 145 000 aktier och röster.

För ytterligare information om 2016 års optionsprogram – se kallelsen till Catena Medias årsstämma den 26 maj 2016.

Personaloptionsprogram 2015

Personaloptionerna enligt 2015 års program ger rätt att teckna en aktie per option till en teckningskurs om mellan 1,12–2,06 EUR per aktie (beroende på tidpunkten då avtal om deltagande i programmet ingicks), med förbehåll för sedvanliga omräkningsbestämmelser i händelse av vissa bolagsrättsliga åtgärder. Optionerna kan utnyttjas under en sjumånadersperiod efter utgången av en treårig intjänandeperiod som startade mellan februari 2015–januari 2016 (beroende på tidpunkten då avtal om deltagande i programmet ingicks).

Totalt finns 1 078 010 utestående optioner under 2015 års program som vid fullt utnyttjande kommer att leda till att antalet aktier och röster i Catena Media ökar med 1 078 010 aktier och röster.