Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Hållbarhet

Catena Media plc är ett maltesiskt publikt aktiebolag som är noterat på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm sedan september 2017, med säte och huvudkontor på Malta. Bolagets bolagsstyrning bygger på stiftelseurkund och bolagsordning samt interna bestämmelser och instruktioner. Bolaget följer också Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning ("koden"). Varje avvikelse från koden kommer att rapporteras i bolagets bolagsstyrningsrapporter, som publiceras i samband med årsredovisningen.

Catena Media omfattas ännu inte av kravet att upprätta och publicera en hållbarhetsrapport enligt tillämpliga bestämmelser och förordningar och har valt att inte göra detta på frivillig grund. Enligt maltesiska bestämmelser och förordningar gäller kravet att upprätta en hållbarhetsrapport endast om och när bolaget har över 500 anställda under ett räkenskapsår. När Catena Media plc når detta gränsvärde kommer bolaget att upprätta och publicera en hållbarhetsrapport enligt tillämpliga bestämmelser och förordningar.

Ökad insats inom hållbarhet
För närvarande, och som nämnt ovan, finns inget lagkrav på Catena Media att lämna en hållbarhetsrapport. Vi agerar dock alltid ansvarsfullt och är transparenta om vår verksamhet. Vi har därför beslutat oss för att skapa en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018. Vi ser denna rapport som ett viktigt verktyg för att visa vårt långsiktiga åtagande till ett mer hållbart samhälle. Vi har även inlett ett strategiskt projekt med fokus på hållbarhetsfrågor. Vi kommer att analysera hur vi kan bidra till en hållbar utveckling, utveckla en hållbarhetsstrategi för bolaget och granska hur organisationen presterar inom detta ansvarsområde.

Steg 1, Hållbarhetsrapport 2019