Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets medlemmar ska bestå av minst två medlemmar som utses på det konstituerande styrelsemötet eller när annars bedöms vara nödvändigt. Ersättningsutskottets medlemmar ska vara oberoende av Bolaget och företagsledningen på det vis som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. En av Ersättningsutskottets medlemmar ska vara ordförande. Styrelseordföranden kan vara ordförande för Ersättningsutskottet: Mathias Hermansson (chairman of the committee) och Øystein Engebretsen.

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

  • Bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar, incitamentsprogram och andra anställningsvillkor för ledningen
  • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen
  • Utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledningen som den ordinarie bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget
  • Bistå vid framtagande av den rapport med resultatet av utvärderingen som beskrivs i avsnitt 3.1(iii) ovan, som ska publiceras i bolagsstyrningsdelen av Bolagets webbplats senast tre veckor före den ordinarie bolagsstämman..

Det är Ersättningsutskottets ansvar att säkerställa att Styrelsen får underlag för beslut om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
Ersättningsutskottet har befogenhet att anlita ersättnings- och personalförmånskonsulter, juridiska rådgivare, pensionsrådgivare och andra externa konsulter vid fullgörandet av sina uppgifter, förutsatt att det inte förekommer några intressekonflikter med avseende på eventuella andra uppdrag för vilka konsulten anlitats av Bolaget eller ledningen.
Ersättningsutskottets ordförande ska förbereda relevanta delar av de rapporter som krävs enligt lag eller reglerna för emittenter, d.v.s. den rapport om Ersättningsutskottets aktiviteter som ska ingå i årsredovisningen och framgå av bolagsstyrningsdelen av Bolagets webbplats.
Det är Ersättningsutskottets ansvar att rapportera till Styrelsen om sina väsentliga beslut och diskussionspunkter vid de ordinarie styrelsemötena.