Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

På årsstämman 2018 fattades beslut om att, i enlighet med förslaget från valberedningen, ersättning till styrelsen ska utgå med 80 000 EUR till ordföranden och med 35 000 EUR vardera till övriga styrelseledamöter.

Utöver styrelsearvodet, fattades beslut att det ska utgå ersättning för följande arbete i utskotten; ordförande i revisionsutskottet 12 500 EUR och ledamöter i revisionsutskottet 6 250 EUR; ordförande i ersättningsutskottet 6 250 EUR och ledamöter i revisionsutskottet 3 125 EUR.

Samtliga styrelseledamöter som är oberoende av de större aktieägarna har beviljats warranter efter tillträde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman 2018 antogs följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019.
Ersättningar och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare ska utformas med syfte att säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare med rätt kompetens. Ersättningen ska utgöras av fast lön och eventuell rörlig ersättning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Eventuell rörlig ersättning ska vara begränsad till ett maximalt belopp och relatera till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För det fall kontant ersättning utbetalas baserad på information som senare visar sig vara uppenbart felaktig, ska Bolaget ha rätt att återkräva sådan ersättning. För det fall Bolagets resultat före skatt är negativt ska inte någon rörlig ersättning utbetalas. Den verkställande direktörens rörliga ersättning ska vara begränsad till 80 procent av den årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på individuella mål som ska fastställas av styrelsen. Exempel på sådana mål är verksamhetens resultat och utveckling samt kvalitetsmål. Vad avser andra ledande befattningshavare än VD ska den rörliga ersättningen vara begränsad till 70 procent av den årliga grundlönen och baseras på resultaten inom respektive ledande befattningshavares ansvarsområde, såväl som uppfyllanden av individuella mål.

Från tid till annan ska styrelsen ha möjlighet att erbjuda aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, vilka sedan ska beslutas om på bolagsstämma. Ledande befattningshavare kan även komma att erhålla andra sedvanliga förmåner såsom företagshälsovård, bostadsbidrag etc.

VD är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning från Bolagets sida. Övriga ledande befattningshavare ska i tillägg till sin fasta månadslön under uppsägningsperioden kunna erhålla ett avgångsvederlag motsvarande maximalt tre månaders grundlön. Rörlig ersättning och avgångsvederlag ska inte utgå till tillförordnad VD.

Styrelsen ges möjlighet att avvika från ovanstående riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Om så skett ska information samt skälen till avvikelsen redovisas på nästkommande årsstämma.