Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Catena Medias högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sitt inflytande i bolaget. I enlighet med bolagets stiftelseurkund och bolagsordning måste en skriftlig kallelse utgå senast tjugo (20) dagar före årsstämma. En kallelse ska anses ha utfärdats i vederbörlig ordning om den publiceras på bolagets webbplats på engelska och svenska. I samband med detta  ska bolaget annonsera i Dagens Industri om att en kallelse till årsstämman har skett. Årsstämman fattar bland annat beslut om antagande av föregående räkenskapsårs balansräkning och resultaträkning, utdelningar, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättningar till styrelseledamöter och revisorer.